Tuesday, July 13, 2010

I've deleted the last two comments by mistake... PLEASE PLEASE REPOST THEM HERE IF YOU CAN. SORRY MY FRIENDS FROM CHINA!

我错误地删除最后两个意见...请请转贴如果你能。抱歉我的中国朋友!

Wǒ cuòwù de shānchú zuìhòu liǎng gè yìjiàn... Qǐng qǐng zhuǎn tiē rúguǒ nǐ néng. Bàoqiàn wǒ de zhōngguó péngyǒu!

No comments: